VU Šiau­lių aka­de­mi­ja šie­met siū­lo 10 pe­da­go­gi­kos stu­di­jų pro­gra­mų

Šiauliai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Kiek­vie­nas pe­da­go­gi­kos stu­di­jų ba­ka­lau­ro stu­den­tas vi­sus ket­ve­rius stu­di­jų me­tus kas mė­ne­sį iš vals­ty­bės gau­na po 300 eu­rų. Tai la­bai di­de­lė pa­spir­tis, prie ku­rios dar ga­li pri­si­dė­ti ska­ti­na­mo­sios, vien­kar­ti­nės bei so­cia­li­nės sti­pen­di­jos. Vis dėl­to Lie­tu­vo­je pe­da­go­gų trūks­ta, nes, no­rint pa­ruoš­ti mo­ty­vuo­tą ir kva­li­fi­kuo­tą mo­ky­to­ją, vien no­ro ir vals­ty­bės ska­ti­ni­mo neuž­ten­ka.

Šiauliuose pedagogai rengiami jau daugiau kaip 70 metų. Vilniaus universiteto (VU) Šiaulių akademijos direktorė prof. dr. Renata Bilbokaitė pasakoja, kad atokesniuose rajonuose akademija iki šiol pavadinama Pedagoginiu institutu. Pedagogika yra tas dalykas, dėl kurio studijos Šiauliuose iki šiol buvo labiausiai vertinamos ir žinomos.

Po kelerius metus trukusių savo kelio paieškų Šiaulių akademija, įsiliejusi į VU, grįžta kaip vienas pagrindinių Lietuvos pedagogų rengimo centrų. Šiais metais VU Šiaulių akademija stojantiems jaunuoliams siūlo šešias bakalauro ir keturias magistro pedagogikos studijų programas.

Šiauliuose sutelkti geriausi pedagogų rengimo ekspertai

VU Šiaulių akademijos direktorė vardija ne vieną šios aukštosios mokyklos išskirtinumą. Pavyzdžiui, stiprias mokslininkų mokyklas, kurių tyrimų rezultatais remdamasi tobulina studijų programas. Visose studijų programose akademija taiko į studentą orientuotus studijų metodus, skatinančius kūrybiškumą, motyvaciją, kritinį mąstymą ir tyrimais grįstus sprendimus bei gebėjimą dirbti komandose. Akademija yra įsidiegusi ir įvaldžiusi probleminio mokymosi, relfektyvaus mokymosi, kooperuotų studijų, įrodymais grįsto ugdymo ir kitus metodus, skiria daug dėmesio individualių atvejų analizavimui ir tęstinėms užduotims.

Dar viena akademijos stiprybė – pedagogų rengimo ekspertų komanda. Anot R. Bilbokaitės, Šiauliuose sutelktas geriausių mokslininkų ir praktikų židinys, pedagogų rengimo mokslinė mokykla, todėl studentas turi į ką lygiuotis, turi galimybę mokytis iš geriausiųjų. Taip pat akademija kviečiasi savo srities ekspertus ne tik iš kitų VU padalinių, bet ir iš kitų universitetų, taip pat iš užsienio.

„Tačiau viena didžiausių mūsų stiprybių – mūsų socialiniai partneriai. Nuolat kalbamės su regionų mokyklų bei švietimo centrų vadovais, kurie tiksliausiai žino, kiek ir kokių kompetencijų specialistų reikės. Jei visos švietimo sistemos grandys taip bendradarbiautų tarpusavyje, mes Lietuvoje pasiektume kur kas daugiau nei įprasta“, – pažymi R. Bilbokaitė.

Rengia mokytojus visai Šiaurės Lietuvai

Pasak R. Bilbokaitės, juntamas visų akademijos siūlomų pedagogikos programų poreikis. Galima sakyti ir atvirkščiai – VU Šiaulių akademija rengia specialistus, kurių iš tiesų reikia Lietuvos mokykloms.

„Iš Vilniaus ir Kauno į regionų mokyklas mokytojų atvyksta retai. Jau dabar apie 80 proc. Šiaurės Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų yra baigę pedagogikos mokslus būtent Šiauliuose. STRATA atliktas tyrimas rodo, kad mūsų rengiami pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai ateityje bus itin reikalingi“, – kalba R. Bilbokaitė.

Lietuvos mokyklose labiausiai trūksta specialiųjų pedagogų (logopedų), ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo specialistų bei, žinoma, dalykininkų, ypač STEAM kryptyje. STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų
(angl. Science), technologijų (angl. Technology), inžinerijos (angl. Engineering), meno / dizaino (angl. Art) ir matematikos (angl. Mathematics) sritis.

Naujausia VU Šiaulių akademijos programa, parengta, tariantis su socialiniais partneriais, yra dviejų dalykų pedagogika. Šioje unikalioje programoje bus rengiami dviejų dalykų pedagogai, kurie turės platesnes įsidarbinimo galimybes regionų mokyklose, kur, viena vertus, itin trūksta kvalifikuotų pedagogų dalykininkų, kita vertus, mažėja jų darbo krūviai.

Pasak direktorės, studentai iš kitų Lietuvos regionų dažniau renkasi specialiąją pedagogiką, muzikos ir sporto pedagogikas, nes akademija turi senas šių dalykų mokytojų rengimo tradicijas ir aukštą reputaciją.

Gali mokytis visą gyvenimą

Visos VU Šiaulių akademijos programos yra akredituotos 6 metams. Tai reiškia, kad jos atitinka aukštus tarptautinius pedagogų rengimo reikalavimus.

Baigus bakalauro mokslus, galima tęsti tos pačios srities magistrantūros studijas. Pasak R. Bilbokaitės, tai ypač naudinga, nes tiesiai po bakalauro pakopos įstoję į magistrantūrą studentai nejaučia didelio kontrasto, būna pakankamų kompetencijų ir įgalinti studijuoti. Taip pat VU Šiaulių akademija turi mokymosi visą gyvenimą centrą (MVG), kuriame pedagogai iš visos Lietuvos gali persikvalifikuoti arba tobulinti savo profesinę kvalifikaciją.

VU studentais Šiauliuose šiemet iš viso galės tapti apie 400 jaunuolių, kurie bus priimami į bakalauro ir magistro studijų programas, profesines pedagogikos bei persikvalifikavimo studijas. Iš viso stojantieji turės galimybę rinktis iš daugiau kaip 20 programų, sukurtų, atsižvelgiant į regiono savivaldos ir verslo poreikius.

„Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

 

Vilniaus universiteto informacija

Reklama