„Tūkstantmečio mokyklos“ tikslas Jurbarko rajone – gerinti mokinių pasiekimus

stacked-books_DGF2LFZ6JJ
Jurbarkas
stocksnap.io nuotr.
Etaplius Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Jurbarko r. savivaldybė

Vasario 13 d. Jurbarko rajono viešojoje bibliotekoje vyko programos „Tūkstantmečio mokyklos“ Jurbarko rajono savivaldybės pažangos plano pristatymas. Susitikime dalyvavo „Tūkstantmečio mokyklų“ programos ekspertės Indrė Širvinskaitė, Karolina Zakarauskaitė, Eglė Kirkliauskaitė.

Susirinkusiai Jurbarko rajono švietimo bendruomenei, socialiniams partneriams Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Aušra Baliukynaitė pristatė  parengtą Jurbarko rajono pažangos planą, o veiklas ir numatomus pokyčius įvardijo projekte dalyvaujančių mokyklų vadovai:  Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė,  Naujamiesčio progimnazijos direktorė Alma Uznė, Vytauto Didžiojo progimnazijos direktorius Viljamas Bakšys. Savivaldybės pažangos planą rengė bendra Jurbarko rajono savivavaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir visų Jurbarko r, švietimo įstaigų komanda.
 
Vienas iš didžiausių komandos iššūkių – iš visų keltų problemų išgryninti tai, kas taps Jurbarko rajono pažangos plano tikslu – gerinti Jurbarko rajono mokyklų mokinių pasiekimus (matematika, lietuvių kalba, gamtos mokslai). Visa Jurbarko TŪM komanda priėjo prie vienos išvados – kad ir koks būtų kiekvienos mokyklos interesas, svarbu, kad TŪM pažangos plane numatytas veiklas tinklaveikos principu įgyvendintų visi Jurbarko rajono mokiniai. Parengto pažangos plano kryptys ir veiklos nukreiptos:
 
1. Stiprinti  mokyklų vadovų  ir mokytojų įsitraukimą ir įgalinti juos veikti kartu.
2. Kurti ugdymo(si) aplinką, nukreiptą į STEAM ugdymą.
3. Integruoti kultūrinį ir STEAM ugdymą į formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas.
4. Sudaryti šiuolaikiško kokybiško įtraukiojo ugdymo sąlygas  kiekvienam mokiniui.
 
Mokyklos veiks šiose srityse:
 
Lyderystė veikiant (Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas: Vadovų  stažuotės, Lyderystės kompetencijų stiprinimas. Mokymai būsimiems vadovams ir mokytojams, Vadovų rezervas, Vadovų lyderystės klubas, Mokytojystės klubai).
 
Įtraukusis ugdymas (Ugdymo ir kitų aplinkų infrastruktūros pritaikymas SUP mokiniams, Sensorinių kambarių įrengimas, Šiuolaikinių mokymo metodikų ir priemonių įsigijimas bei taikymas (įtraukiojo ugdymo metodų diegimas praktikoje, susitarimų  kūrimas, reikiamų priemonių įsigijimas).
 
Kultūrinis ugdymas (Aplinkų kūrybinėms veikloms vystyti pritaikymas, Kultūriniam ugdymui reikalingos priemonės, Kvalifikacijos tobulinimas, Mokytojų ir kūrėjų - profesionalų, edukatorių kūrybinės dirbtuvės, Ilgalaikės kultūrinės intervencijos (kūrybiškumu grįsto ugdymo(si) veiklos per teatro, šokio, dailės, muzikos jungtis įgyvendinimas).
 
STEAM ugdymas (Naujų STEAM aplinkų kūrimas, Laboratorijų įranga, Inžinerinių laboratorijų ir dirbtuvių įranga, Inovatyvaus mokymosi praktikumai mokiniams ir mokytojams, Mokytojų  ir mokinių konsultacijos tiriamųjų veiklų klausimais, Ilgalaikiai projektai,  integruoti į ugdymo procesą, kuruojami išorinių partnerių, Jaunųjų matematikų klubas, Robotikos akademija).

Programai įgyvendinti numatyta:

 Mokyklos pavadinimas

Prašomos skirti lėšos(Eur be PVM)

Prašomas skirti PVM(Eur)

Iš viso prašoma suma

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

497 571,92

67 915,74

 565 487,66

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

469 349,12

65 554,40

 534 903,52

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

486 198,29

58 727,97

 545 439,24

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

46 711,27

7 575,00


54 286,27

Iš viso Jurbarko rajono savivaldybei

1 499 830,60

199 773,11

1 699 603,71