Tegul Tėvynės vėliavos spalvom nušvinta mūsų širdys!

Birštonas
Genovaitė Mačiūtė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Įžengėme į Lietuvos šimtmečio metus. 2018-aisiais prisiminsime laisvės kovų savanorius, garbingus tautos žmones, XX a. pradžioje pasiryžusius atkurti nepriklausomą mūsų valstybę, Lietuvos pokario kovotojus, mėginusius ją apginti. Tautai paaukoti jų gyvenimai tarsi klausia: ar įsileidai Tėvynę Lietuvą į širdį? Kas kitas ją įsileis, jei ne tu, jei ne aš? Tiek nedaug tereikia: tik įsileisti Lietuvą į širdį.

2018 metais Birštone minėtinos sukaktys

Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius paskelbė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, Sąjūdžio,Skautų judėjimo, Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo ir Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais.

2018-ieji - Europos kultūros paveldo metai.

Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius paskelbė Simono Daukanto. Vydūno, Adolfo Ramanausko-Vanago ir Tėvo Stanislovo metais.

Sukanka 155 metai, kai prasidėjo 1863-1864 metų sukilimas – Lietuvos, Lenkijos tautų vadavimasis iš carinės Rusijos. Sukilime dalyvavo ir Birštono krašto bajorai.

Sukanka 135 metai, kai Jono Basanavičiaus iniciatyva pradėtas leisti pirmasis lietuvių visuomeninio gyvenimo, politikos ir literatūros žurnalas „Aušra" (leidinys ėjo 1883–1886 metais).

Sukanka 100 metų, kai Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.

1933 m. Raudonojo Kryžiaus vadovybė visą medicinišką darbą ir priežiūrą sukoncentravo įsteigdama įsteigdama kurorto polikliniką.
Balys Matulionis

Sukanka 85 metai, kai pastatyta Birštono kurorto poliklinika (1933 m.).

Sukanka 70 metų, kai Įkurta Birštono viešoji biblioteka(1948 m.).

„Atminties takas" bene pirmasis paminklas Lietuvoje stalinizmo aukoms – tremtiniams. Šį ansamblį reikia laikyti pirmu rimtu bandymu per daugelio kartų patirtį išreikšti mūsų amžiaus tragediją, skausmą, viltį ir tikėjimą ateitimi.
Alė Počiulpaitė

Sukanka 30 metų, kai įsteigtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis Ir Birštone sukurtas medžio skulptūrų ansamblis „Atminties takas" (1988 m.).

Praėjo 25 metai nuo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje (1993-09-04–08).

Į Birštoną vėl atjojo Vytautas. Nebuvo jis čia gal jau 600 metų, išnyko per tą laiką buvusios neaprėpiamos girios, pilnos įvairiausių žvėrių. Ne sykį čia jis pats buvo medžiotojas.
Justinas Marcinkevičius

Sukanka 20 metų, kai Birštone pastatytas paminklas Vytautui Didžiajam (skulptorius G. Jokūbonis) ir sukurtas medžio skulptūrų ansamblis „Dainų kalnelis" (1998 m.).

Sukanka 5 metai, kai duris atvėrė „Eglės" sanatorija (2013 m.).

Prisiminkime Birštonui ir Lietuvai nusipelniusius, svarbius žmones

Vasary

Sukanka 75 metai, kai gimė dailininkas vitražistas Vytautas Švarlys (g, 1943-02-24). Jo vitražai puošia Birštono bažnyčią, kultūros centrą. „Versmės" sanatoriją.

Kovą

Tauriausieji Lietuvos sūnūs ir dukros žuvo vienas po kito kovoje su nepalyginamai gausesniu priešu, bet jam nepasidavė.Adolfas Ramanauskas-Vanagas

Sukanka 100 metų, kai gimė Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos deklaracijos signataras Adolfas Ramanauskas-Vanagas(1918-03 06–1957-11-29). Birštone gyveno partizano duktė Auksė su šeima, čia augo ir mokėsi Adolfo Ramanausko anūkai Inga ir Norbertas Skokauskai.

Tėvyne alsuoja žmogaus dvasia, ir tėvynė alsuoja žmogumi. Ji užtvindo sielą, o žmogus įsilieja į tėvynę ir ją įprasmina. Priklydėlio iš svetimos žemės alsavimas nesutampa. Jis negyvena tėvynėje, nesuvokia jos turinio ir esmės, nejaučia jos gamtos ir žmonių, o tėvynė negyvena jame.
Vydūnas

Sukanka 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storostas) (1868-03-22–1953-02-20).

Biržely

Sukanka 145 metai, kai gimė arkivyskupas, Palaimintasis Teofilius Matulionis (1873-06-22–1962 08-20).

Liepą

Sukanka 155 metai, kai gimė Nemajūnuose gyvenęs Lietuvos veterinarijos mokslo pradininkas Elijošius Nonevičius(1863-07-18–1931 07 04).

Rugsėjy

Sukanka 70 metų, kai gimė skulptorius Vaclovas Krutinis (1948-09-27–2013-10-30). Birštoną puošia jo skulptūra „Atsiminimai".

Sukanka 100 metų, kai gimė Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas Stanislovas OFM Cap) (1918 09 29–2005 06 23).

Spaly

Mūsų Nemunas Nemunaitis užuot tiesiai tekėjęs, atsimuša j tuos Velnio akmenis, apkilpuoja Punios ir Siponių šilus. Toliau upei kelią pastoja visas tų akmenų akmenėlių pylimas, Škėvonių gūbriu pavadintas, ir upė išriečia dar vieną didelę kilpą – Birštono.
Vydas Astas

Sukanka 70 metų, kai gimė Birštone gyvenantis prozininkas, Lietuvos praeities gaivintojas Vydas Astas (Tautvydas Galinis) (g. 1948 10 19).

...nė viena kalba šioje pasaulėje nėra taip aiški, kaip mūsoji.
Simonas Daukantas

Sukanka 225 metai, kai gimė lietuvių istorikas, kalbininkas, švietėjas, tautinio atgimimo žadintojas ir pirmosios Lietuvos istorijos, parašytos lietuviškai, autorius Simonas Daukantas(1793-10-28–1864-12-06).

Lapkrity

„Birštonas pirmasai ant svieto!"
Vanduo čionai mineralinis,
Ir viskas čia iš mineralų, –
Čia oro, saulės, purvo tynės
Sveikatai mačija be galo...
Kazys Binkis

Sukanka 125 metai, kai gimė apie Birštoną rašęs, kurorte gydytis raginęs poetas, dramaturgas Kazys Binkis(1893-11-16–1942-04-27).

Ramučio Gustaičio nuotrauka