Tarybos sprendimuose – sveikatos priežiūros įstaigų reorganizacija, tarybos reglamento keitimas, kiti aktualūs klausimai

resize_1056x660_taryba-2023-10-12
Lazdijai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Lazdijų rajono savivaldybė

Vykusiame Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 38 klausimai, priimta tiek pat sprendimų.

Atsižvelgdama į Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuojamą šalies sveikatos apsaugos sistemos reformą, Taryba priėmė sprendimą pradėti VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ ir VšĮ „Lazdijų ligoninė“ reorganizaciją. Jos tikslas – prijungti pirminės sveikatos priežiūros centrą prie ligoninės, siekiant optimizuoti jungiamų įstaigų valdymą ir veiklą, racionaliau naudoti materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Lazdijų rajono gyventojams. Priimtas sprendimas leis pradėti įstaigų reorganizavimo procedūras, parengti naujos įstaigos įstatus ir struktūrą, pakeisti teisės aktus, reikalingus reorganizuotos įstaigos veiklai užtikrinti.

Priimtas sprendimas pakeisti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Tai padaryti Tarybą įpareigojo pasikeitę teisės aktai  – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas bei Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. Naujoji Tarybos reglamento redakcija labiau detalizuoja Tarybos narių veiklą bei posėdžių procesų eigą, užtikrina Tarybos bei kiekvieno Tarybos nario darbo skaidrumą.

Tarybos sprendimu patvirtintas vieno pagrindinių Lazdijų rajono savivaldybės dokumentų – Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano – keitimas bei numatytos lėšos bendrojo plano keitime suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti, įrengti ar  naudoti. Plane patikslintos gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gairės, plėtrai reikalingos teritorijos.

Taryba pritarė Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos rengiamam projektui, kuriuo būtų siekiama mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, siekiant padėti jiems sugrįžti į darbo rinką ar  švietimo sistemą. Jeigu parengtas projektas laimėtų finansavimą – Tarybos sprendime taip pat numatytas ir finansinis prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo.

Tarybos sprendimu nustatytas Lazdijų meno mokyklos klasių skaičius bei dydis. Šiais mokslo metais joje mokosi 430 mokinių, yra sudarytos 45 klasės. Moksleiviai gali rinktis choreografijos, ankstyvojo integruoto ugdymo, muzikos, dailės, bei meninės kalvystės programas. Lazdijų meno mokykla turi skyrius Seirijuose, Veisiejuose, Šeštokuose.  

Priimtas sprendimas pakeisti Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. Jis keičiamas todėl, kad nuo spalio 1 d. įsigaliojo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos. Nauja tvarka nustato, jog nuo rugsėjo 1 d. bus vertinamas turimas turtas visų pareiškėjų, besikreipiančių dėl piniginės socialinės paramos. Pareiškėjai, kurių nuosavybės teise turimas turtas viršija nustatytą turto normatyvą, neturės teisės gauti piniginės socialinės paramos bendra įstatymų nustatyta tvarka.  

Tačiau Taryba nustatė ir skyrimo išimties tvarka atvejus, kad socialinę pašalpą galėtų gauti pareiškėjai, kurių turimas turtas viršija nustatytą turto normatyvą, bet bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi tik vieną gyvenamąjį būstą su priklausiniais ir vieną gyvenamosios teritorijos žemės sklypą.

Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacija bus skiriama senatvės pensijos amžių sukakusiems, neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas netekto darbingumo lygis nuo 60 iki 100 procentų, asmenims, vieniems auginantiems vaikus, šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, socialinės pašalpos gavėjams, asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje, nuosavybės teise turintiems tik vieną gyvenamąjį būstą su priklausiniais, vieną gyvenamosios teritorijos žemės sklypą, ir kai vidutinės vieno asmens gaunamos pajamos per mėnesį neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžio šildymo sezono metu.

Šiame posėdyje daugiau kaip pusė priimtų sprendimų buvo susiję su ūkiniai savivaldybės reikalais – pastatų ar kito turto perėmimu nuosavybėn, savivaldybės turto atidavimu valstybės nuosavybėn, savivaldybės būstų ar socialinių būstų nuomos kainų nustatymu, patalpų paskirties keitimu, patvirtinti įstaigų nuostatai bei savivaldybės biudžeto programų vykdymo ataskaitos.

Posėdžio pabaigoje vyko Mažumos valanda, kuri numatyta naujoje Vietos savivaldos įstatymo redakcijoje bei rajono savivaldybės tarybos reglamente. Opozicijoje esantys Tarybos nariai rajono vadovams teikė klausimus apie švietimo proceso organizavimą, buvusių įvairių švietimo įstaigų patalpų panaudojimą, pedagogų kvalifikacijos kėlimą  mokant vaikus pagal Gyvenimo įgūdžių programą, Lazdijų autobusų stoties statybos eigą, rajono mokytojų dalyvavimą streike ir dėl to susidariusią situaciją mokyklose, paslaugos „Lazdijai veža“ projekto tęsimą ir kiek tai kainuos savivaldybei, Baltajo ežero sutvarkymą, Psichikos sveikatos centro steigimą ir kitus.