Tarnybos direktorei padėkota už darbą

rumb1
Akmenė
Akmenės r. savivaldybės nuotr.
Etaplius Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis padėkojo Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorei Vilijai Rumbinienei, baigiančiai savo darbinę veiklą.

Šiai įstaigai vadovauti V.Rumbinienė pradėjo 2019 metais, turėdama 27 me­tų va­dy­bi­nę pa­tir­tį. Ji 1980 me­tais Šiau­lių uni­ver­si­te­te bai­gė spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos stu­di­jas, po 15 me­tų Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te įgi­jo eti­kos mo­ky­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­re V.Rumbinienė atėjo dirb­ti iš Ven­tos gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos pareigų.

Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba įkurta 1997 metais Nuo 2004-ųjų  ji veikia kaip savarankiška savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, teikianti paslaugas. Įstaiga teikia specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresniems, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), konsultuoja jų tėvus, globėjus bei pedagogus.