Siūloma universitetams išlaikyti galimybę pasikviesti garsius dėstytojus iš užsienio

20200619_115123
Lietuva
Ernestos Čičiurkaitės, fotobanko nuotr.
Etaplius Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  BNS

Seimas svarstys Švietimo ir mokslo komiteto inicijuotą pataisą, kuria universitetams būtų išlaikyta galimybė pasikviesti dėstytojus iš užsienio, kai jie nedirba atitinkamose mokslo ar studijų įstaigose.

Parlamentas šią savaitę po pateikimo bendru sutarimu pritarė tokiai Mokslo ir studijų įstatymo pataisai, toliau ją svarstys komitetai, į Seimo salę svarstymui pataisa turėtų grįžti dar lapkritį.

Pataisa nustatytų galimybę aukštosioms mokykloms iš biudžeto skirti lėšų akademinei veiklai vykdyti, atvykus dėstytojams praktikams iš užsienio šalių. Taip siekiama universitetams išlaikyti galimybę kviestis garsius ir daug pasiekusius asmenis iš užsienio, kurie nedirba mokslo ar studijų institucijose.

Šiuo metu aukštosios mokyklos gali kviestis asmenis dėstyti pagal terminuotą darbo sutartį ir, jei tas asmuo yra iš užsienio, aukštosios mokyklos gali pretenduoti į papildomą finansavimą, bet nuo sausio įsigalioja reikalavimas, jog kviestinis dėstytojas turi būti iš kitos mokslo ar studijų institucijos.

„Su šiuo pakeitimu dalis aukštųjų mokyklų praras galimybę pretenduoti į papildomas lėšas, norėdamos pasikviesti žymius, daug nusipelniusius savo srities specialistus iš užsienio dirbančius kitose įstaigose ar organizacijose“, – sakoma pataisos aiškinamajame rašte.

Projektą pristatęs Seimo Švietimo ir mokslo komiteto vadovas Artūras Žukauskas teigė, jog nuo sausio įstatymuose atsirandanti spraga paaiškėjo svarstant naują Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statutą.

„Ne­be­li­ko ga­li­my­bės pra­šy­ti vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mo va­di­na­mie­siems prak­ti­kos dės­ty­to­jams. Bu­vo ko­mi­te­to ini­ci­juo­ta Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­ri lei­džia ne tik kvie­s­ti­niams dės­ty­to­jams, bet ir prak­ti­kos dės­ty­to­jams pra­šy­ti vals­ty­bės pa­ra­mos. No­riu pa­brėž­ti, kad čia pa­pil­do­mų pi­ni­gų ne­rei­kia, nes anks­čiau tie prak­ti­kos dės­ty­to­jai va­di­no­si kvies­ti­niais ir už tuos pa­čius pi­ni­gus ga­li­ma tą pro­ble­mą iš­spręs­ti tie­siog tech­niš­kai“, – sakė A. Žukauskas.