Šiaulių miesto meras linki artimų žmonių bendrystės

t0001-kaledos-baneriai-1980x1020-1-1700554415
Šiauliai
Etaplius Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Svei­ki su­lau­kę šio ypa­tin­go me­tų lai­ko!

Ar­tė­jant Ka­lė­doms, žmo­nės iš vi­so pa­sau­lio sku­bės na­mo prie Ka­lė­dų sta­lo ir mes iš nau­jo ga­lė­si­me pa­tir­ti bend­ru­mo ma­gi­ją, drau­ge su ar­ti­mai­siais da­lin­tis įsi­min­ti­niau­sio­mis aki­mir­ko­mis ir ap­si­ka­bi­ni­mais.

Te­gul šios šven­tės įkve­pia Jus nau­joms idė­joms, o šven­tų Ka­lė­dų dva­sia at­ne­ša gra­žiau­sią do­va­ną – ar­ti­mų žmo­nių bend­rys­tę.

Džiaugs­min­gų šven­tų Ka­lė­dų ir lai­min­gų Nau­jų­jų me­tų!

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas