Seimas svarstys vartotojus nuo agresyvių skolų išieškotojų apsaugančias įstatymo pataisas

230512ppel158020231205
Lietuva
BNS/Fotobankas nuotr.
Jadvyga Bieliavska Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  ELTA

Seimas svarstys Ekonomikos komiteto nario, konservatoriaus Mindaugo Skritulsko pateiktas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisas, siūlančias aiškiau ir skaidriau reglamentuoti vartotojo skolos administravimo perleidimą trečiajam asmeniui.

„Pro­jek­to es­mė yra ta, kad kre­di­to­rius, ko­kia nors įmo­nė, kreip­tų­si dėl sko­los ir per­duo­tų sko­los iš­ieš­ko­ji­mą ne iš kar­to sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo ben­dro­vėms, bet pir­miau­sia pa­ti bent du kar­tus kreip­tų­si į sko­li­nin­ką ir tik po 60 die­nų per­duo­tų sko­lų iš­ieš­ko­ji­mą įmo­nėms. Prieš per­duo­da­ma ji turėtų taip pat in­for­muo­ti sko­li­nin­ką, ko­kius as­mens duo­me­nis per­duo­da ir ko­kiai ben­dro­vei per­duo­da“, – pateikdamas įstatymo pataisas sakė M. Skritulskas.
 
Pasak jo, projektu siekiama užkirsti kelią galimam pik­t­nau­džia­vi­mui. Įstatymo pataisas parengusio Seimo nario M.Skritulsko teigimu, pasitaiko tokių atvejų, kai skolų administravimo įmonės piktnaudžiauja, pateikia niekuo nepagrįstus skolos išieškojimo įkainius, kurie neretai viršija kelis kartus pačią skolą.
 
„Praktikoje pasitaiko piktnaudžiavimo at­ve­jų, kuo­met pra­del­sia­ma po­rą die­nų su­mo­kė­ti ne­žy­mią sko­lą, tar­ki­me, 5 ar 10 eu­rų, o  iš pas­kos at­ei­na ki­tos sko­los iš­ieš­ko­ji­mo ben­dro­vės nie­kuo ne­pa­grįs­tas su­mos dy­dis, pa­vyz­džiui, 30 eu­rų, ke­lis kar­tus ar net de­šimt kar­tų di­des­nė su­ma, ir rei­ka­lau­ja­ma ap­mo­kė­ti. Ypač se­ny­vo am­žiaus žmo­nės, veng­da­mi gin­čų ir nesu­si­pra­ti­mų, tie­siog pa­si­ryž­ta su­mo­kė­ti ir šią nie­kuo ne­pa­grįs­tą su­mą. Tai­gi įsta­ty­mo prin­ci­pas bū­tų toks, kad pir­miau­sia pats kre­di­to­rius ban­dy­tų iš­ieš­ko­ti sko­lą“, – sakė M. Skritulskas.
 
Jis primena, kad panašios antstolių paslaugos įkainiai yra nustatyti teisės aktais
 
Pritardamas projektui Seimo narys Andrius Bagdonas pastebėjo, kad šiuo metu skolų iš­ieš­ko­ji­mas yra ga­na ag­re­sy­vus, žmo­nės yra per­se­kio­ja­mi dėl ke­le­to eu­rų.
 
„Anks­čiau, pa­na­šu, kad to ne­bu­vo, bet da­bar, jei­gu žmo­gus pra­del­sia ke­le­tą die­nų ap­mo­kė­ti 10 eu­rų, 15 eu­rų są­skai­tą už šil­dy­mą, šal­tą van­de­nį, kar­š­tą van­de­nį, jo duo­me­nys iš kar­to per­duo­da­mi iš­ieš­ko­ji­mui ir žmo­gui ten­ka su­si­mo­kė­ti 10 eu­rų už, pa­vyz­džiui, šal­tą ar karš­tą van­de­nį ir dar pa­pil­do­mai su­si­mo­kė­ti ke­le­tą eu­rų iš­ieš­ko­ji­mo įmo­nei. Man at­ro­do, tas iš­ieš­ko­ji­mas pra­si­dė­jo ga­na ag­re­sy­vus, žmo­nės yra per­se­kio­ja­mi dėl ke­le­to eu­rų. Aš ne­kal­bu apie di­de­les su­mas, bet dėl ke­le­to eu­rų žmo­nės iš tie­sų yra te­ro­ri­zuo­ja­mi. Tą įsta­ty­mais rei­kė­tų tie­siog su­tvar­ky­ti, kad ne­bū­tų pik­tnau­džia­vi­mų“, – sakė A. Bagdonas.
 
Įstatymo pataisomis siekiama įpareigoti pardavėjus ir paslaugų tiekėjus pirmiausia patiems dėti pastangas išieškoti skolas iš vartotojų, ir nustatyti, kad tik nepavykus, t. y., neatgavus skolos apmokėjimo po dviejų kreipimųsi, ir kai nuo pirmo kreipimosi yra praėję ne mažiau kaip 60 dienų, o nuo antrojo kreipimosi – ne mažiau kaip 30 dienų, jie galėtų perduoti skolos administravimą trečiajam asmeniui.
 
Projektu taip pat siūloma nustatyti, kad vartotojas būtų tinkamai informuotas apie jo skolos administravimo perleidimą trečiajam asmeniui, nurodant informaciją apie trečiąjį asmenį, kuriam bus perleistas vartotojo skolos administravimas, vartotojo asmens duomenis, kurie bus perduoti trečiajam asmeniui bei kitą informaciją, susijusią su skolos administravimu.
 
Už Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisas šią savaitę po pateikimo balsavo  55 Seimo nariai, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 7.  Projektą svarstys Seimo Ekonomikos komitetas. Parlamentarai pritarė Teisingumo ministrės  Ewelinos Dob­ro­wols­kos  pasiūlymui paprašyti Vyriausybės išvadų dėl šio projekto.