Seimas svarstys, ar  paramą daugiabučiams atnaujinti skirti ir nepriklausomybės gynėjų šeimos nariams

Lietuva
BNS/Fotobankas nuotr.
Jadvyga Bieliavska Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  ELTA

Seimas pavasario sesijoje ketina svarstyti siūlymą vals­ty­bės pa­ra­mą dau­gia­bu­čiams na­mams mo­der­ni­zuo­ti skirti ne tik Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, bet ir jų šeimų nariams.

Seimas paskutiniame rudens sesijos posėdyje po pateikimo pritarė tokioms Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisoms, kurios dabar keliaus svarstymui  į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą.
 
Jeigu Seimas pritartų, paramą galėtų gauti ir žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai  tai yra vaikai, įvaikiai, našliai, našlės, tėvai ir įtėviai.
 
Projektą parengusios Seimo narės konservatorės Paulė Kuzmickienė ir Aistė Gedvilienė sako, kad  tokiu būdu siekiama ištaisyti tam tikrą klaidą, numatant tokios pačios apimties valstybės paramą ne tik nepriklausomybės gynėjams, bet ir jų šeimų nariams.
 
„Įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­me iš­plės­ti, kas gau­na vals­ty­bės pa­ra­mą – kad ją gau­tų ne tik ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jai, nu­ken­tė­ję nuo 1991 m. sau­sio 11–13 d. ir po to dėl vyk­dy­tos SSRS ag­re­si­jos, bet kad tą pa­ra­mą gau­tų ir jų šei­mų na­riai, kaip tai nu­ma­to Ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jų ir ki­tų nu­ken­tė­ju­sių nuo 1991 m. sau­sio 11–13 d. ir po to vyk­dy­tos SSRS ag­re­si­jos as­me­nų tei­si­nio sta­tu­so pri­pa­ži­ni­mo įsta­ty­mas“,- šią savaitę iš Seimo tribūnos pateikdama projektą sakė P. Kuzmickienė.
 
Projektų autorių duomenimis, jam įgyvendinti prireiks labai nedaug lėšų, kadangi asmenų, kuriems būtų teikiama parama, yra tik apie 30.
 
Siūloma, kad įstatymo pataisos įsigaliotų 2024 m. sausio 1 d. Jei Seimas pritartų, daugiabučių namų atnaujinimo projekto išlaidų kompensacijos būtų taikomos tik atnaujinimo projektų paraiškoms, pateiktoms po 2024 m. sausio 1 d.
 
Šiuo metu galiojančioje įstatyme įtvirtinta, kad valstybės parama nepasiturintiems gyventojams ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, suteikiama apmokant visas tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.