Seimas svarstys, ar įteisinti darbuotojams laisvadienį privalomam sveikatos patikrinimui pagal prevencines programas

Lietuva
BNS Fotobanko nuotr.
Jadvyga Bieliavska Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  ELTA

Seimas pavasario sesijoje svarstys Dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­mo pataisas, numatančias suteikti darbuotojams apmokamą laisvą dieną sveikatai išsitirti pagal prevencines programas, kurių išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Toks sveikatos patikrinimas darbuotojams, kurie patenka į ligų ankstyvosios diagnostikos programas, būtų privalomas.

Už tokias įstatymo pataisas šią savaitę po pateikimo balsavo 48 Seimo nariai, prieš buvo 4, susilaikė 31 parlamentaras. Šis Seimo Sveikatos reikalų komiteto narių Orintos Leiputės ir Rimantės Šalaševičiūtės pateiktas projektas iškeliavo į Seimo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo bei Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tus.  Į plenarinę salę jis turėtų sugrįžti  Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je.Dėl siūlomo teisinio reguliavimo turės pasisakyti ir Trišalė taryba.
Projekto autorės norėtų paskatinti gyventojus prevenciškai tirtis sveikatą. „Nors valstybė vis daugiau lėšų skiria prevencinėms programoms, darbingo amžiaus žmonės per mažai naudojasi galimybe tikrintis sveikatą. Siaučiant pandemijai, žmonės nustojo lankytis gydymo įstaigose. Jei darbdaviai išleistų darbuotojus tikrintis sveikatos ir dar mokėtų už tai atlyginimą – vaizdas kaipmat imtų keistis“, – įsitikinusi Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė O. Leiputė.
Jos žiniomis, 2021 m. prevencinėse programose dalyvavo tik 18–44 proc. tikslinės populiacijos.
„Ligos Lietuvoje užleistos, žmonės miršta per anksti. Geriau skirti laisvą dieną sveikatai pasitikrinti negu leisti ligoms išguldyti darbuotojus. Jeigu bus pritarta mūsų pasiūlymui, žmonėms bus lengviau atrasti laiko sveikatos patikrai, nereikės atimti laiko iš šeimos ir artimųjų, bus lengviau derinti vizitą pas gydytojus – visa tai leis tausoti sveikatą, o prireikus – laiku pradėti gydymą“, – pabrėžia Seimo narė socialdemokratė O. Leiputė.
Iš Seimo tribūnos pateikdamas klausimą Seimo narys Mindaugas Lingė domėjosi, kaip praktiškai  būtų įgyvendintas toks pasiūlymas.
„Gal vis dėl­to žmo­gus ko­kioms ki­toms reik­mėms iš­nau­do­jo tą pa­im­tą lais­vą lai­ką pri­si­deng­da­mas, kad jis ke­ti­na pro­fi­lak­tiš­kai tik­rin­tis? (...) Da­bar to­kią sa­va­no­riš­ką prie­mo­nę da­ro­te pri­va­lo­ma. O kaip ki­tais at­ve­jais, ar, pa­vyz­džiui, pri­va­lo­mai ne­rei­kė­tų tik­rin­tis ir ei­ti pas gy­dy­to­ją, kai skau­da dan­tį, skau­da gal­vą“,- svarstė politikas.
Iki šiol, anot jo, pa­pras­tai to­kie san­ty­kiai bu­vo su­re­gu­liuo­ja­mi darb­da­vio ir dar­buo­to­jo su­si­ta­ri­mais.
Projektą pateikusi O. Leiputė  nemano, kad žmonės piktnaudžiaus. „Ma­nau, kad jei­gu bus pa­tvir­tin­ti są­ra­šai, darb­da­vys ras, kaip tai kon­tro­liuo­ti. Tai bus pa­pil­do­ma prie­mo­nė iš darb­da­vio pu­sės žmo­gų pa­ska­tin­ti pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą. Iš da­lies tai yra ir iš­lie­ka sa­va­no­riš­ku da­ly­ku, nes mes ne­nu­ma­to­me nuo­bau­dos, tai yra nu­ša­li­ni­mo nuo dar­bo, jei­gu to ne­pa­da­rys. Tai ne­bus daž­ni at­ve­jai, nes pa­gal kai ku­rias pro­g­ramas pa­gal am­žiaus gru­pes rei­kia pa­si­tik­rin­ti kar­tą per pen­ke­rius me­tus ar­ba kar­tą per tre­jus metus“,- iš Seimo tribūnos sakė O. Leiputė.
Jai pritardama Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė  tvirtino, kad tai nebus didelė našta darbdaviams. „Tu­ri­me  ke­tu­rias on­ko­lo­gi­nes  prevencines programas ir penk­tą­ją – šir­dies ir krau­ja­gys­lių. Ir tai nė­ra to­kia di­de­lė naš­ta, manau, kad pri­va­lu žmo­gų iš­leis­ti pa­si­tik­rin­ti. Ko­kia tvar­ka tai tu­rė­tų vyk­ti, tu­rė­tų nu­sta­ty­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras. Jei­gu kils abe­jo­nių, yra Tri­ša­lė ta­ry­ba, te­gul pa­svars­to“,- sakė R. Šalaševičiūtė.
Šiuo metu įstatymas nenumato galimybės darbingiems žmonėms gauti laisvą apmokamą darbo dieną sveikatai pasitikrinti pagal prevencines programas.