Sau­lės vo­nioms ruoš­ki­tės iš anks­to

Sau­lės vo­nioms ruoš­ki­tės iš anks­to
Šiauliai
Gabrielė Pastaukaitė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Kaip na­tū­ra­liai sau­go­ti odą nuo sau­lės, pa­ta­ria „Va­le­ri­jo­no“ vais­ti­nės kos­me­to­lo­gė Gra­ži­na Ra­džiū­nie­nė:

– Ren­kan­tis odos prie­žiū­ros prie­mo­nę nuo sau­lės, la­bai svar­bu na­tū­ra­lu­mas. Na­tū­ra­liuo­se ap­sau­gi­niuo­se kre­muo­se tu­rė­tų bū­ti to­kios me­džia­gos kaip ti­ta­no diok­si­das ir cin­ko ok­si­das. Jos na­tū­ra­liai ap­sau­go odą nuo kenks­min­gų sau­lės spin­du­lių (UV) ir ne­lei­džia pra­si­skverb­ti į gi­les­nius odos sluoks­nius.
Ieš­kan­tys al­ter­na­ty­vos kre­mams ga­li rink­tis na­tū­ra­lius, eko­lo­giš­kus šal­to spau­di­mo alie­jus, ku­rie su­stip­rins odos ap­sau­gi­nes sa­vy­bes, sau­gos nuo iš­sau­sė­ji­mo, su­lai­kys drėg­mę, ap­rū­pins odą mai­ti­na­mo­sio­mis me­džia­go­mis. Pa­vyz­džiui, si­mond­si­jų (jo­jo­bos) alie­jus tu­ri SPF 4, se­za­mų alie­jus – SPF–6, jau mi­nė­tas ko­ko­sų alie­jus – SPF 4–10, erš­kė­tuo­gių alie­jus – SPF–15. Taip pat svar­bu ži­no­ti, kad alie­jų reik­tų tep­ti ant drėg­nos odos. Tik tuo­met jis leng­vai įsi­gers ir ne­pa­liks rie­bu­mo.
Kaip gel­bė­tis nu­de­gus?
Jei­gu ne­pa­vy­ko ap­si­sau­go­ti nuo sau­lės, bū­ti­nai sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ki­te. Jei jau­čia­te, kad oda „de­ga“, ga­li­ma vė­sin­ti ją šal­tais komp­re­sais. Nu­de­gu­sias vie­tas tep­ti kre­mais, ku­rių su­dė­ty­je yra ra­mi­na­mų­jų me­džia­gų: ala­vi­jo, nak­vi­šos, ža­lio­sios ar­ba­tos, ra­mu­nė­lių.
Kre­mą pa­ga­mins pa­gal in­di­vi­dua­lų po­rei­kį
Dve­jo­jan­tiems, kaip iš­si­rink­ti tin­ka­mą ap­sau­gą nuo sau­lės, siū­lo­me pa­si­tar­ti su spe­cia­lis­tais. „Va­le­ri­jo­no“ vais­ti­nė­je ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ir įsi­gy­ti čia ga­mi­na­mų na­tū­ra­lios su­dė­ties kos­me­ti­kos prie­mo­nių, ku­rios skir­tos vi­siems odos ti­pams, net jaut­riai vai­kų ode­lei. Pra­si­dė­jus ypač sau­lė­tam se­zo­nui, siū­lo­me ap­sau­gi­nį kre­mą nuo sau­lės su na­tū­ra­liais mi­ne­ra­li­niais filt­rais – ti­ta­no diok­si­du ir cin­ko ok­si­du. Jų da­le­lės pa­den­gia odos pa­vir­šių ir at­spin­di sau­lės švie­są, o kre­mo su­dė­ty­je esan­tis eko­lo­giš­kas šal­to spau­di­mo mig­do­lų alie­jus drė­ki­na ir minkš­ti­na odą.
Ma­lo­nių sau­lės vo­nių!
Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie „Va­le­ri­jo­no“ vais­ti­nė­je tei­kia­mas pa­slau­gas, vyk­do­mas edu­ka­ci­nes pro­gra­mas ir na­tū­ra­lios su­dė­ties kos­me­ti­ką ra­si­te in­ter­ne­to sve­tai­nė­je 
www.va­le­ri­jo­nas.lt.