Rietavo savivaldybės vicemere išrinkta Kristina Krasauskienė

Rietavas
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Rietavo savivaldybės inf.

Balandžio 27 d. vyko Rietavo savivaldybės tarybos posėdis, kuriame priimtas sprendimas „Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Rietavo savivaldybės vicemero pareigas“, kuriuo (Alfredui Mockui susilaikius, 15 balsavus už) pritarta Kristinos Krasauskienės kandidatūrai į Rietavo savivaldybės vicemero pareigas.

Tarybos posėdžio metu priimtas sprendimas „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir komitetų pirmininkų pavaduotojų skyrimo“. Paskirti šie VII šaukimo Rietavo savivaldybės tarybos kadencijos komitetų pirmininkai ir komitetų pirmininkų pavaduotojai: Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininku paskirtas Jonas Eugenijus Bačinskas, komiteto pirmininko pavaduotoju – Paulius Šniauka; Sveikatos ir socialinės paramos komiteto pirmininku paskirtas Egidijus Gricius, komiteto pirmininko pavaduotoja – Eglė Fabijonavičienė; Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininku paskirtas Saulius Jonušas, komiteto pirmininko pavaduotoja – Vilija Razmienė; Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininku paskirtas Albinas Maslauskas, komiteto pirmininko pavaduotoju – Virgilijus Ruškys. 

Tarybos posėdyje vienbalsiai priimtas sprendimo projektas „Dėl pritarimo Rietavo socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitai“. 2022 m. veiklos ataskaitą pristatė Rietavo socialinių paslaugų centro direktorė Danutė Stončiuvienė. Ataskaitoje aptarti įstaigos veiklos rezultatai, problemos ir vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą. 

Kiek ilgiau užtrukta prie sprendimo projekto „Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2022 metų metinio pranešimo, finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ direktoriui Alvydui Rojui pristačius įmonės metinį pranešimą ir atsakius į Tarybos narių Pauliaus Šniaukos, Algimanto Mickaus, Alfredo Mockaus ir kt. paklausimus buvo patvirtintas (Alfredui Mockui, Algimantu Mickui, Vytautui Blažaičiui, Mikui Jusiui, Viktorui Krajinui susilaikius, 11 balsavus už) UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2022 metų metinis pranešimas, bendrovės 2022 metų finansinių atskaitų rinkinys (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas), pritarta 2022 metų finansinės atskaitomybės auditoriaus ataskaitai ir išvadoms. 

Sprendimu „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro vadovui“ nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d. nustatytas VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro vadovui mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydis – 10 proc. nuo mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio. 

Vienbalsiai priimtas sprendimo projektas „Dėl Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo“. Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti buvo skirta 10 600 Eur. Vykdyta 14 projektų, kurių dauguma skirti fizinio aktyvumo skatinimui. Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinime 2022 metais dalyvavo 7 organizacijos (apie 1 044 dalyvius). 

Priimtas sprendimas ir „Dėl atstovų delegavimo į Rietavo miesto vietos veiklos grupę“. Į Rietavo miesto vietos veiklos grupę deleguojami: Ingrida Budraitienė (Savivaldybės administracijos Rietavo miesto seniūnijos specialistė), Petras Lengvenis (Savivaldybės administracijos Rietavo miesto seniūnijos seniūnas) ir Aistė Puidokaitė (Savivaldybės administracijos vyr. specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)). Kitu sprendimo projektu – „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą delegavimo“ – deleguoti Rietavo savivaldybės 2023–2027 metų kadencijos laikotarpiui į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą Savivaldybės meras Antanas Černeckis ir Tarybos nariai Alfredas Mockus ir Vilija Razmienė. Sprendimo projektu „Dėl atstovų į Telšių regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo ir įgaliojimų suteikimo“ deleguoti Tarybos nariai – Jonas Eugenijus Bačinskas ir Viktoras Krajinas Rietavo savivaldybės 2023–2027 metų kadencijos laikotarpiui į Telšių regiono plėtros tarybos kolegiją ir suteikti įgaliojimai Savivaldybės merui dalyvauti ir balsuoti Telšių regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose. 

Priimtu sprendimo projektu „Dėl Rietavo savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bus reglamentuota mero rezervo sudarymo ir naudojimo tvarka ir bus galima kompensuoti išlaidas, atsiradusias dėl ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio, gaisro, stichinės nelaimės, taip pat dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti ir (arba) jos padariniams šalinti. 

Priėmus sprendimo projektą „Dėl projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupės sudarymo“ bus sudaryta projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupė (konsultacinė darbo grupė), kurios funkcijos – vertinti projektų idėjų pasiūlymus, sudaryti atrinktų projektų sąrašą ir pateikti jį tolimesniam projektų atrankos etapui – viešam balsavimui. Pasibaigus balsavimui Darbo grupė teiks finansuojamų projektų sąrašą. 

Tarybos posėdžio metu priimti ir kiti sprendimo projektai: „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Rietavo savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės etikos komisijos patvirtinimo“. 

Išsekus darbotvarkės klausimams Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis atsakė į Tarybos narių – Viktoro Krajino, Edmundo Žilevičiaus, Algimanto Mickaus – paklausimus, pasidžiaugė gražiais šį mėnesį surengtais renginiais Savivaldybėje.