Rietavo savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo vyriausybės atstovas

Tarybos-posedis-(1)-27070
Rietavas
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Rietavo savivaldybės inf.

Spalio 19 d. vyko Rietavo savivaldybės tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje – 18 klausimų. Tarybos posėdyje dalyvavo Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse Rimvydas Pilibaitis.

Vienbalsiai priimtas sprendimo projektas „Dėl turto perdavimo Rietavo socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“, kurio tikslas – perduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį  nekilnojamąjį turtą –  gyvenamąjį namą, esantį L. Ivinskio g. 7, kurio įsigijimo vertė – 616926,09 Eur, Rietavo socialinių paslaugų centui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Gyvenamasis namas pastatytas įgyvendinant projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Rietavo savivaldybėje“. 

Sprendimo projektu „Dėl Rietavo savivaldybės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programos patvirtinimo“ patvirtinta Rietavo savivaldybės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programa (šiuo metu Savivaldybėje nėra patvirtintos aplinkos monitoringo programos). Nuo 2024 metų planuojama pradėti vykdyti aplinkos oro, vandens, maudyklų ir gyvosios gamtos monitoringą. Savivaldybės aplinkos monitoringas skirtas aplinkos būklės kokybei valdyti savivaldybės teritorijoje, kad atlikus stebėjimus būtų gauta informacija apie gamtinės aplinkos būklę savivaldybės teritorijoje, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius, galimas pasekmes, nustatyti aplinkos būklės blogėjimo priežastis, rengti rekomendacijas, neigiamo poveikio mažinimo programas ir planus, stebėti programose ir planuose numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatus, teikti informaciją apie aplinkos būklę savivaldybės teritorijoje specialistams ir visuomenei, papildyti valstybinio aplinkos monitoringo duomenis. 

Priimtas sprendimo projektas „Dėl Rietavo savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo“. Patvirtinus siūlomą sprendimo projektą, bus sudarytos galimybės įgyvendinti Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano ir Rietavo atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano priemones ir užduotis. 

Priimtas sprendimo projektas „Dėl Rietavo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir jų mokytojų skatinimo už mokymosi pasiekimus tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurio tikslas – įvertinti mokinių pažangumą bei mokymosi motyvaciją, mokytojų ugdymo kokybę ir skatinti siekti puikių mokymosi ir mokymo rezultatų. Mokiniai ir mokytojais bus labiau motyvuoti dalyvauti olimpiadose, konkursuose, apdovanojant didžiausią mokymosi pažangą padariusius mokinius, „dešimtukininkus“ ir 100 balų brandos egzaminų metu gavusius mokinius. 

Sprendimo projektu „Dėl Rietavo savivaldybės specialistų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ siūlyta nauja redakcija patvirtinti Rietavo savivaldybės specialistų studijų rėmimo programos tvarkos aprašą. Priėmus sprendimo projektą, darbo grupė, vadovaudamasi teisės aktais, svarstys ir teiks siūlymus dėl lėšų skyrimo studijų rėmimo programos dalyviams (studentams). 

Vienbalsiai priimtas sprendimo projektas „Dėl Rietavo savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, kuriuo siūlyta 2023–2027 m. Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui patvirtinti Rietavo savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją ir naujos redakcijos Komisijos nuostatus. Pagrindinis Komisijos uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus asmens tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo. 2023 m. šiai funkcijai vykdyti Rietavo savivaldybei skirta 0,7 tūkst. Eur. 

Neprieštarauta sprendimo projekto „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ 1.1. papunkčio pakeitimo“ priėmimui. Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. birželio 30 d. priimdamas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1311 ir kitų susijusių palydimųjų įstatymų pakeitimus, pritarė žemės valdymo ir naudojimo pertvarkai bei numatė, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. Savivaldybės įgis teisę patikėjimo teise valdyti jų teritorijose esančių miestų ir miestelių valstybinę žemę. Žemės įstatymo 32 straipsnio 5 dalis apibrėžia Savivaldybių kompetenciją Savivaldybės teritorijoje Žemės įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka išduoti sutikimus dėl valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose naudojimo klausimų, o šias funkcijas vykdantys NŽT darbuotojai (1 pareigybė) tarnybinio kaitumo būdu, išlaikant darbo santykių tęstinumą, bus perkelti į Savivaldybės administraciją. Dėl šios priežasties pareigybių skaičius padidintas 1 pareigybe. 

Tarybos posėdžio metu priimti ir šie sprendimo projektai: „Dėl Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainių nustatymo“, „Dėl Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo“, „Dėl Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus nuostatų patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“, „Dėl biudžetinės įstaigos Rietavo socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Rietavo savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo“ (balsavimo metu 11 Tarybos narių balsavo „už“, 6 – Vytautas Blažaitis, Mikas Jusys, Viktoras Krajinas, Alfredas Mockus, Algimantas Mickus, Augustas Šlimas – susilaikė), „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo“. 

Išsekus darbotvarkės klausimams Savivaldybės meras Antanas Černeckis informavo, kad kitas Tarybos posėdis numatomas lapkričio 30 d. Meras minėjo, kad į pabaigą eina Rietavo savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai, spalio 20 d. vyks pasitarimas dėl neleistinų medžiagų turėjimo ir vartojimo ugdymo įstaigose. Savivaldybės meras pasidžiaugė, kad jau prasidėjo Lopaičių piliakalnio tako tvarkymo darbai, kurie kitų metų vasarą turėtų būti užbaigti. Taip pat kalbėta apie vykdomus statybos darbus prie kapinių, Rietavo autobusų stoties rekonstrukcija turėtų būti baigta šių metų lapkričio mėnesį. Savivaldybės meras atsakė į Tarybos narių – Algimanto Mickaus, Pauliaus Šniaukos, Edmundo Žilevičiaus, Vilijos Razmienės, Alfredo Mockaus – paklausimus.