Rietavo savivaldybės atstovai dalyvavo „Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos plano pristatyme

Vasario-6-(1)-27828
Rietavas
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Rietavo savivaldybės inf.

Vasario 6 d. Telšiuose vyko „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) pažangos plano pristatymo renginys, kuriame dalyvavo ir Rietavo savivaldybės atstovai. Renginio metu sveikinimo žodį tarė Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus, Rietavo savivaldybės vicemerė Kristina Krasauskienė.

Pirmąjį pranešimą pristatė Europos socialinio fondo agentūros pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ ekspertė Loreta Kačiušytė-Skramtai, kuri pristatė TŪM pažangos plano gaires, Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių pažangos planų stiprybes ir finansavimą. Telšių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė pristatė TŪM pažangos planą Telšių rajono savivaldybėje, o Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Grevienė – Rietavo savivaldybėje.

Dalyvaujant TŪM programoje bus siekiama didinti visų Rietavo savivaldybės mokinių ir kiekvieno mokinio individualius įvairiapusius pasiekimus ir sprendžiamos tokios problemos kaip: nepakankamai aukšti I ir II gimnazinių klasių mokinių matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros mokymosi rezultatai, mažas kultūrinių patirčių prieinamumas ir integravimas į formalųjį ugdymą, nepakankama pedagogų kompetencija ugdant vaikus su specialiaisiais ugdymosi poreikiais (SUP),  mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir jų nuolatinio kompetencijų atnaujinimo galimybių stygius ir kt. 

Pažangos plano tikslas – gerinti Rietavo savivaldybės mokyklų ugdymo kokybę siekiant stiprinti lietuvių k. ir matematikos  dalykų mokymą (-si). Uždaviniai: gerinti mokyklų vadovų ir pedagogų kvalifikaciją STEAM, kultūrinio ugdymo, lyderystės ir įtraukiojo ugdymo srityse, atnaujinti erdves prieinamas SUP turintiems mokiniams, įrengus STEAM (STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis) ugdymui reikalingas erdves, vykdyti STEAM ugdymo (-si) veiklas formaliajame ir neformaliajame ugdyme, plėsti tinklaveiką tarp Rietavo savivaldybės ir Telšių rajono mokyklų.  

TŪM programoje dalyvauja Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, tačiau Rietavo savivaldybės Tverų gimnazijos bendruomenė nebus palikta nuošalyje, ji bus įtraukiama į vykdomas veiklas ir renginius. Laukiami rezultatai – įrengtas sensorinis kambarys, mokykla bus pritaikyta mokiniams su judėjimo negalia, sudarytos sąlygos visiems vaikams dalyvauti sporto veiklose, įrengta STEAM tyrinėjimo erdvė, sukurtos bent 3 integruotos pamokos, mokiniams sudaroma galimybė dalyvauti Vilniaus TECH organizuojamose „Ateities inžinerija“ edukacijose ir kt.

Renginio metu taip pat buvo pristatyti ir šios programos koordinatoriai: Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorė Alma Lengvenienė bus atsakinga už lyderystės koordinavimą, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Dovidauskienė – už kultūrinį ugdymą, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Monstavičienė – už įtraukujį ugdymą, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Pocienė – už STEAM ugdymą.