Priimtas sprendimas dėl Rietavo sveikatos centro steigimo

Savivaldybes-taryba-20589
Rietavas
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Rietavo savivaldybė

Kovo 21 d. vykusiame Rietavo savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimo projektas „Dėl Rietavo sveikatos centro steigimo“. Projekto tikslas – įsteigti funkcinio bendradarbiavimo būdu Rietavo sveikatos centrą, kurio veikloje dalyvauja ir sveikatos centrui priskiriamas sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras, UAB „Rietavo šeimos daktaras“, VšĮ Plungės ligoninė, UAB „Sveikatos ir grožio klinika“, UAB „Baltic Medics“, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Rietavo sveikatos centro koordinuojančia įstaiga paskirtas VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras, patvirtintas sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių sveikatos centrui priskiriamas sveikatos priežiūros paslaugas Rietavo savivaldybėje, bendradarbiavimo sutarties projektas.

Sprendimo projektu „Dėl Rietavo savivaldybės šeimos tarybos sudėties ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ numatoma padėti kurti šeimai palankią aplinką Savivaldybėje ir stiprinti Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių, bendradarbiavimą. Sprendimas priimtas vienbalsiai. 

Sprendimo projektu „Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Rietavo savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo“ patvirtinti maksimalūs trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Rietavo savivaldybės gyventojams dydžiai: suaugusiam ir senyvo amžiaus asmeniui su negalia – 1 400,00 Eur per mėnesį, suaugusiam ir senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 1 340,00 Eur per mėnesį, vaikui su negalia ir vaikui su sunkia negalia – 1 500,00 Eur per mėnesį. 

Vienbalsiai priimtas sprendimas „Dėl Rietavo savivaldybės bendruomenės rėmimo fondo 2023 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“. Likutis 2023 m. sausio 1 d. buvo 9 975, 91 Eur, Kalėdinio padėkos vakaro metu surinktos lėšos –  3 142 Eur, išlaidos (parama globojamam vaikui 650 Eur, komisinis mokestis 14,50 Eur), likutis 2023 m. gruodžio 31 d.  – 12 453,41 Eur. 

Tarybos posėdžio metu priimtas (1 Tarybos nariui – Egidijui Griciui – susilaikius) sprendimo projektas „Dėl Rietavo savivaldybės mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurio tikslas — patvirtinti Rietavo savivaldybės mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuris nustato Rietavo savivaldybės mokinių iniciatyvos projektų pateikimo, vertinimo, atrankos, finansavimo bei įgyvendinimo tvarką mokyklose. Siekiama mokyklose taikyti mokinių dalyvaujamojo biudžeto modelį, skatinti mokinių iniciatyvas, stiprinti mokyklų bendruomenes, didinti jaunų žmonių pilietinį ir finansinį raštingumą bei siekti jų aktyvumo priimant sprendimus. Vadovaujantis Aprašu mokyklose bus organizuojami mokinių iniciatyvų projektų finansavimo konkursai. 

Prieštaraujančių neatsirado ir balsuojant už sprendimo projektą „Dėl pritarimo projekto VšĮ „Rietavo žirgynas“ ekspozicinės salės „Žemaitukų šlovė“ įrengimas“ paraiškos teikimui ir lėšų skyrimo“. Projektui gavus finansavimą VšĮ „Rietavo žirgynas“ bus įkurta ekspozicinė salė „Žemaitukų šlovė“.  

Sprendimo projektu „Dėl Rietavo savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo ir dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašas. Tvarkos apraše bus nustatytos procedūros statiniams, kuriomis vadovaujantis bus nustatomi, apskaitomi, pateikiami dokumentai dėl nekilnojamojo turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas). 

Parengtu Tarybos sprendimo projektu „Dėl Rietavo miesto centrinės dalies detaliojo plano panaikinimo“ siekiama panaikinti Rietavo miesto centrinės dalies detalųjį planą, kuris neatitinka šiuo metu teritorijų planavimo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų teritorijų planavimo dokumentams nustatytų formos ir turinio reikalavimų. 

Priėmus sprendimo projektą „Dėl įgaliojimo dalyvauti nustatant žemės sklypų kadastro duomenis bei kadastro duomenų registravimo VĮ Registrų centre“ bus įgalioti asmenys, galintys dalyvauti nustatant žemės sklypų, priklausančių Rietavo savivaldybei nuosavybės teise arba valstybei nuosavybės teise ir valdomų Rietavo savivaldybės patikėjimo teise, kadastro duomenis ir pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktus, kadastro duomenų bylas bei teikti prašymus jas įregistruoti VĮ Registrų centre. 

Sprendimo projektu „Dėl prašymo įtraukti žemės sklypą į valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą“ Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos prašoma įtraukti į valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą 0,04 ha ploto žemės sklypą, esantį Piliakalnio g., Lopaičių k., Tverų sen., Rietavo sav. Žemės sklypas reikalingas projekto ,,Automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų tako ir kitų inžinerinės paskirties nesudėtingų statinių, esančių Rietavo sav., Tverų sen., Lopaičių k., Piliakalnio g., projektas“ įgyvendinimui. 

Sprendimo projektas „Dėl sutikimo perimti Rietavo savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti viešosios įstaigos „Veiklus Rietavas“ dalininko – asociacijos „Vakarų stalo teniso akademija“ – turtines ir neturtines teises ir pareigas“ parengtas atsižvelgiant į viešosios įstaigos „Veiklus Rietavas“ dalininkų protokolinį sprendimą dėl asociacijos „Vakarų stalo teniso akademija“ turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perėmimo Rietavo savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti. Priėmus šį sprendimo projektą Savivaldybė taps viešosios įstaigos „Veiklus Rietavas“ vienintele dalininke (savininke), o tada atsiras galimybė reorganizuoti viešąją įstaigą „Veiklus Rietavas“ į biudžetinę įstaigą. 

Tarybos posėdžio metu priimti ir šie sprendimo projektai: „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl Rietavo savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo 2023 metų ataskaitos patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2023 metų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės 2024 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų sąrašo patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų 2024 metų sąmatos tvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“, „Dėl savivaldybės turto perdavimo VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centrui“, „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Rietavo savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T1-188 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo Rietavo savivaldybės gyventojams tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės 2023–2026 m. prioritetinio vietinės reikšmės kelių vystymo (tvarkymo) objektų sąrašo patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-104 „Dėl Rietavo savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudėties ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, „Dėl prioritetinės valstybinės reikšmės kelių ruožų su žvyro danga asfaltavimo Rietavo savivaldybėje eilės patvirtinimo“. 

Išsekus darbotvarkės klausimams Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis informavo, kad kitas Tarybos posėdis numatomas balandžio 25 d., papasakojo apie numatomus svečių vizitus ir planuojamus darbus. Atsakyta į Tarybos narių – Viktoro Krajino ir Edmundo Žilevičiaus – paklausimus.