Patvirtintas 2024 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžetas

0001_02-15-taryba_1707986699-f0536d13046f0aa9bf68e7e0121aa628
Molėtai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Molėtų rajono savivaldybė

Šiandien vykusiame posėdyje Taryba patvirtino 2024 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžetą.

Šių metų biudžeto pajamos iš mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų yra 34 383,9 tūkst. Eur, tai yra 1 917,8 tūkst. Eur daugiau nei pernai. Į biudžeto pajamų planą dar yra įtraukta 2023 m. viršplaninių biudžeto pajamų dalis (1 750,4 tūkst. Eur) ir planuojamų finansinių įsipareigojimų suma (1 500 tūkst. Eur) – taigi taryba patvirtino  37 634,3 tūkst. Eur rajono savivaldybės biudžetą. Jis yra 2 938,3 tūkst. Eur didesnis nei 2023 metų.  

2024 m. biudžeto pajamų rūšis ir jų sumas atspindi ši diagrama:

Planuojami 2024 metų biudžeto asignavimai – 37 634,3 tūkst. Eur.  paskirstyti asignavimų valdytojams: biudžetinėms įstaigoms (16 įstaigų), seniūnijoms (11 seniūnijų), savivaldybės administracijos veiklų finansavimui, projektų įgyvendinimui ir kitoms reikmėms.   Savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimų  paskirstymas pagal veiklos programas  pateikiamas  išlaidų diagramoje:

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Taryba patvirtino 2024 m. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą. Jos biudžetas  –191 236 Eur: už  teršalų išmetimą į aplinką planuojama surinkti 30 000 Eur, už valstybinius gamtos išteklius – 15 000 Eur., už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą – 55 000 Eur ir už želdinių atkuriamąją vertę  – 2000 Eur bei 2023 m. likutis 89 236 Eur . Lėšos paskirstytos įvairioms priemonėms: medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijai - 128 518 Eur, visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai – 11 234 Eur, kitoms aplinkosauginėms priemonėms –51 484 Eur.

Eilės. Posėdyje patvirtinta vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinė eilė, kuri sudarys sąlygas  rajono gyventojams susipažinti, kokiu eiliškumu bus remontuojami vietinės reikšmės keliai, rengiami jų atnaujinimo projektai.  Taryba pritarė ir prioritetinių melioracijos darbų pagal konkrečius objektus sąrašui.

Projektas. Taryba pritarė savivaldybės administracijos dalyvavimui  partnerio teisėmis Všį „Kaimynystės namų“  partnerystės projekte „Sveikatingumo infrastruktūros aktyviam poilsiui ir turiningam laisvalaikiui sukūrimas Balninkuose“. Jį planuojamam įgyvendinti pagal Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ 1 prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“. Projekto tikslas - gerinti teikiamų paslaugų kokybę, plėsti jų spektrą sukuriant sveikatingumo infrastruktūrą Balninkuose.

Čia bus sudarytos palankios sąlygas senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia fizinės, dvasinės, psichinės sveikatos bei psichologinės, socialinės gerovės tausojimui ir stiprinimui. Planuojama įrengti tris erdves aktyviam laisvalaikiui ir poilsiui: sodininkystės, treniruoklių ir relaksacijos; įsigyti pritaikytus senjorams ir neįgaliesiems treniruoklius ir šiltnamį. Bus sukurtos ne mažiau kaip 2 darbo vietos. Planuojama bendra projekto preliminari vertė – 94 179,39 Eur., iš jų ES fondų investicijų lėšos – 89 470,42 Eur, pareiškėjo lėšų dalis – 708,97  Eur. (0,7528 proc.), Molėtų rajono savivaldybės administracijos lėšų dalis - 4000 Eur. (4,2472 proc.)

Kiti klausimai. Taryba patvirtino 2023 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitą, patikslino, pasikeitus teisiniam reguliavimui, savivaldybės tarybos reglamentą bei tarybos sprendimą dėl visos dienos mokyklos modelio diegimo Molėtų pradinėje mokykloje, priėmė sprendimą dėl žemės sklypo pirkimo Molėtuose Skulptūrų parko plėtrai.