Mu­zi­kos te­ra­pi­jos dirb­tu­vės su Li­nu Švi­ri­nu

Mu­zi­kos te­ra­pi­jos dirb­tu­vės su Li­nu Švi­ri­nu
Šiauliai
Trys gru­pės dar­že­li­nu­kų, pa­ly­dė­tos auk­lė­to­jų, „Šal­ti­nė­ly­je“ klau­sė­si ir čiauš­kė­jo, iš­ban­dė gro­ti įvai­riais mu­zi­kos inst­ru­men­tais ar sa­vo kū­nais pa­ty­rė mu­zi­kos vib­ra­ci­jas, at­si­gul­da­mi ant spe­cia­laus mu­zi­kos inst­ru­men­to. (Aud­ro­nio Rut­kaus­ko nuo­tr.)
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos „Šal­ti­nė­lio“ fi­lia­las vyk­do Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės da­li­nai fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Vel­ti­nio teat­ras: bib­lio­te­ra­pi­ja vai­kams“, skir­tą iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams, jų tė­ve­liams ir pe­da­go­gams. Spa­lio 18 d. „Šal­ti­nė­lio“ fi­lia­le vy­ko mu­zi­kos te­ra­pi­jos dirb­tu­vės su mu­zi­kos pe­da­go­gu, Klai­pė­dos stu­di­jų „Grock“ ir „Da­bar­tis“ va­do­vu ir įkū­rė­ju, mu­zi­kos te­ra­pi­jos spe­cia­lis­tu Li­nu Švi­ri­nu.
 

Nuo ankstaus ryto „Šaltinėlyje“ netilo vaikų juokas ir muzikos garsai. Trys grupės darželinukų, palydėtos auklėtojų, klausėsi ir čiauškėjo, išbandė groti įvairiais muzikos instrumentais ar savo kūnais patyrė muzikos vibracijas, atsiguldami ant specialaus muzikos instrumento. O po užsiėmimo buvo vaikų, kurie, pakerėti susitikimo, puolė L. Švirinui į glėbį ir dėkojo už susitikimą.

„Mėginu būti įdomus savo ieškojimais ir atradimais. Neformalus muzikavimas – mano pagrindinė veikla. Taip pat dirbu su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Šioje veikloje patyriau nutikimų, kurie yra arti stebuklo. Muzikos poveikis žmogui nėra tinkamai matuojamas. Muzika mūsų kasdienybėje dažnai tėra fono dalis, tačiau visiems vaikams, ypač turintiems specialiųjų poreikių, ji gali padėti. Trejus metus muzikavau su berniuku, sergančiu cerebriniu paralyžiumi, ir jis pakilo iš vežimėlio. Nedažnas toks atvejis, bet muzika čia turėjo didelę įtaką. Muzikavome, pučiant instrumentą, lavinome jo plaučius. Organizmo aprūpinimas deguonimi leido atsitikti įvykiams, kurie negali atsitikti, kai deguonies įkvepiama nepakankamai“, – po susitikimo su vaikais kalbėjo pašnekovas.

L. Švirinas sako su džiaugsmu vykstantis ten, kur yra kviečiamas, nes įsitikino – muzika gerina mūsų gyvenimo kokybę. Todėl jam šiek tiek apmaudu, kad muzikavimas vis dar nėra visuotinis dalykas, ugdant vaikus. „Žmonijai vystantis, muzika tapo profesionalia veikla, tokia, kuri yra rodoma nuo scenos. Muzikavimą namuose iš mūsų kažkas pavogė lyg Grinčas Kalėdas. Norisi, susitikus su vaikais, pamėginti priminti, koks yra muzikavimo džiaugsmas šeimose“, – kalbėjo jis.

Pasak „Šaltinėlio“ filialo vedėjos Ritos Božienės, projekto „Veltinio teatras: biblioterapija vaikams“ metu organizuojamos veiklos skatina ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių raiškų įvairovę, skaitymą, ugdo socialines ir emocines kompetencijas, plečia bibliotekos vykdomas veiklas ir sudaro sąlygas teikti retas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje terapines paslaugas vaikams bibliotekoje.

Taip pat, vykdant projektą, mažieji projekto dalyviai, jų pedagogai, tėveliai pakviesti skaityti dvylika bibliotekos specialistų atrinktų Lietuvos ir pasaulio autorių terapinių knygų, skirtų: įveikti tamsos, gydytojų, ligos baimes, ištverti netektį, skausmą, liūdesį, nusivylimą, nerimą, kuris šiuo metu itin padidėjęs dėl pandemijos, valdyti pyktį.

Spalio 14 d. buvo surengtas ir nuotolinis seminaras, kurio metu psichologės I. Maslauskienė ir V. Grigorjeva projekto dalyvius supažindino su emocinio intelekto ir terapinių pasakų svarba vaiko gyvenime.

Etaplius“ informacija