Mies­to bib­lio­te­ka pa­kvie­tė mo­ki­nius pieš­ti kar­tu su Si­gu­te Ach

Šiauliai
(Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bibliotekos nuotr.)
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka, įgy­ven­din­da­ma pro­jek­tą „EKO­BIB­LIO­TE­KA: ry­to­jaus kū­rė­jai 2“, kvie­čia Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no 7–8 kla­sių mo­ki­nius da­ly­vau­ti kū­ry­bi­nia­me pie­ši­nių kon­kur­se „Iš­sau­go­ki­me ry­to­jų“. Kon­kur­so tiks­las – ska­tin­ti vi­suo­me­nės tei­gia­mą po­žiū­rį į gam­tą, jos sau­go­ji­mą, są­mo­nin­gu­mą, kar­tu ska­tin­ti jau­ni­mo ini­cia­ty­vu­mą ir kū­ry­bi­nę sa­vi­raiš­ką. Ruo­šian­tis kon­kur­sui, bib­lio­te­ka jo da­ly­vius pa­kvie­tė da­ly­vau­ti nuo­to­li­nė­se dai­lės pa­mo­ko­se su pui­kiai vi­siems ži­no­ma kū­ry­bin­gą­ja dai­li­nin­ke Si­gu­te Ach.

Susipažinta su piešimo akvarele pradmenimis

„Norisi, kad mokiniai, dalyvaujantys piešinių konkurse, kartu įgytų kūrybinės patirties, patobulintų piešimo įgūdžius, – apie idėją pasakojo bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė ryšiams su visuomene Jurgita Januševičiūtė-Taralė. – Ir labai džiugu, kad žinoma dailininkė S. Ach mielai sutiko prisidėti prie šio konkurso įgyvendinimo.“

Tad Šiaulių miesto ir rajono mokiniai, nusprendę dalyvauti piešinių konkurse, aktyviai įsitraukė į dailės pamokas. Dailininkė pirmojo susitikimo metu mokinius supažindino su piešimo akvarele pradmenimis: papasakojo, kaip atgaivinti akvarelę, jei ji yra sausa, kaip ją užlieti ant popieriaus lapo. „Pirmiausia reikia padengti vandeniu popieriaus lapą ir praskiestomis spalvomis tepti ant užpilto vandens lapo – šitaip užliejamas fonas, kuris bus blankus ir ant jo bus galima piešti kitas detales“, – mokiniams pasakojo S. Ach.

Pasak dailininkės, piešimui akvarele didelę svarbą turi ir pasirinktas teptukas. „Labai svarbu yra naudoti akvarelinius teptukus, kurie yra lašo formos, tačiau užliejimui tinka ir didesni teptukai“, – susidomėjusiems vaikams pasakojo S. Ach.

Mokiniai, klausydami dailininkės patarimų ir sekdami jos rankos judesius, stengėsi atkartoti piešinius. Kadangi piešinių konkurso tema – gamta, tai ir S. Ach mokinius mokė, kaip, panaudojant akvarelę piešti medžius, gyvūnus. Pasak dailininkės, šiuos motyvus mokiniai galės panaudoti ir konkursiniuose piešiniuose.

S. Ach mokiniams prisipažino, kad, pradėdama piešti, ji ne visada žino, kas bus piešiama, tad dažniausiai pradeda nuo abstrakcijų, kurios po truputį įgauna pavidalą. O baigiantis susitikimui, patarė ir mokiniams – pirmiausia įsivaizduoti abstrakciją ir nupiešti ją ant mažo lapelio.

Mokinių piešiniai atsidurs kalendoriuje

Pasak bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkės ryšiams su visuomene J. Januševičiūtės-Taralės, iš visų konkursui atsiųstų piešinių bus atrinkti 12 geriausių, originaliausių darbų, kurie atsidurs 2022 metų perdirbto popieriaus kalendoriuje. Kalendoriaus viršelį papuoš dailininkės S. Ach piešinys. Gruodžio antroje pusėje šiauliečiams kalendoriai bus dovanojami Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniuose.

„Tikimasi, kad mokinių piešiniai įkvėps žmones dažniau susimąstyti apie gamtą, klimato pokyčius. Ir džiugu, kad biblioteka imasi ugdyti jaunimo supratimą apie gamtą ir mūsų veiksmų poveikį jai, per kūrybiškumą moko atsakingumo ir sąmoningumo“, – teigė J. Januševičiūtė-Taralė.

Piešinių konkursas organizuojamas įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės ir Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą projektą: „EKOBIBLIOTEKA: ryojaus kūrėjai 2“.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos informacija