Įvyko neplanuotas Tarybos posėdis

Raseiniai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių rajono savivaldybė

2023 m. liepos 27 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 10-ojo šaukimo 5-ame posėdyje buvo svarstyti 8 klausimai, vienas iš jų buvo itin svarbus. Tai Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistės pristatytas klausimas dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn (TP-228).

Šis klausimas susijęs su Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) 2016 m. pasirašyta sutartimi dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje". Pagal minėto projekto sutartį, Savivaldybė iki 2023 m. birželio 30 d. galėjo įsigyti 34 socialinius būstus. Šiuo metu yra įsigyta 30 socialinių būstų (6 Ariogalos mieste ir 24 Raseinių mieste). Atsižvelgusi į tai, jog baigiantis projektui Savivaldybė gavo dar vieną buto pirkimo pasiūlymą, CPVA pratęsė projekto terminą iki 2023 m. liepos 31 d. leisdama užbaigti pirkimo procedūras, jei tam pritars Taryba. Todėl neplanuoto posėdžio metu buvo svarstoma, ar pritarti Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimui – Raseinių mieste esančio 3 kambarių buto, kuris ateityje būtų naudojamas kaip socialinis būstas ir pagal nuomos sutartį perduodamas sunkiai besiverčiančioms šeimoms. Taryba sprendimui pritarė.

Taip pat vienas iš svarbesnių svarstytinų klausimų buvo dėl mokyklinių priemonių rinkinio „pirmoko krepšelis“ nuostatų patvirtinimo (TP-231). Tarybos sprendimo projekto tikslas – kiekvienam bendrojo ugdymo mokyklos pirmokui, nepriklausomai nuo jo šeimos finansinės padėties, iš rajono Savivaldybės biudžeto skirti mokyklinių priemonių rinkinį „Pirmoko krepšelis“, kurio vertė – 50,00 Eur. Jį sudarys mokymo priemonės, reikalingos pirmokui. Jis bus komplektuojamas apklausus pradinių klasių mokytojus ir vadovaujantis Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-622 „Dėl individualiųjų mokymosi priemonių sąrašo patvirtinimo“. Rajono Savivaldybės mokyklose 2023-2024 m. m. planuojama, kad į pirmas klases ateis 250 pirmokų. Taryba sprendimui pritarė, argumentuodama tuo, jog skyrus „Pirmoko krepšelį“ palengvės finansinė našta būsimų pirmokų tėvams ir bus reprezentuojama Raseinių rajono savivaldybė.

Savivaldybės tarybai jau antrą kartą buvo pateiktas svarstyti klausimas dėl Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo Gerdai Visockienei. Pirmojo svarstymo metu buvo gautas pasiūlymas dėl šio klausimo surengti balsavimą slaptai, tačiau buvo gautas Vyriausybės atstovo atsakymas, jog Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 15 dalyje yra nustatytas baigtinis atvejų sąrašas, kada privalomas ir galimas slaptas balsavimas, o dėl garbės piliečio vardo suteikimo yra balsuojama atvirai ir slaptas balsavimas negalimas. Šio posėdžio metu atviro balsavimo būdu sprendimui dėl Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo Gerdai Visockienei Taryba nepritarė.

Posėdyje taip pat buvo pakeista Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis, vietoj narės Aldonos Onos Radčenko, deleguotos Savivaldybės tarybos, kaip praėjusios kadencijos Savivaldybės tarybos narės, patvirtintas Savivaldybės tarybos narys Zigmas Pranckus (TP-227). Taryba vienbalsiai pritarė ir dėl Raseinių rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių bei pareigų savivaldybės valdomose įmonėse perdavimo Raseinių rajono savivaldybės merui, kaip to reikalauja pasikeitęs Vietos savivaldos įstatymas (TP-229). Kiti du likę klausimai buvo tokie, kuriems reikėjo tik simbolinio Tarybos pritarimo, nes to reikalavo aukštesni teisės aktai. Pavyzdžiui, dėl šiuo metu UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ patikėjimo teise valdomo automobilio grąžinimo Savivaldybei, nes minėtas turtas yra nebetinkamas ir susidėvėjęs (TP-230) ir dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TP-232), kurį pagal galiojančius įstatymus Savivaldybė privalo kasmet pateikti LR  finansų ministerijai. Su ataskaitų rinkiniu galima susipažinti čia.

Posėdžio pradžioje Tarybos narių sprendimu įtrauktas papildomas klausimas dėl VšĮ „Raseinių ligoninė“ situacijos ir gydytojų pateiktų prašymų išeiti iš darbo. Tarybos narių prašymu, posėdžio metu iškviestas ligoninės direktorius Vidmantas Merkliopas, kuris supažindino posėdžio dalyvius su esama situacija ir atsakė į rūpimus klausimus.

Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas galite peržiūrėti YouTube kanale.