Ga­lū­nių spaz­miš­ku­mas po in­sul­to: pa­gal­ba yra, ne­ga­li­ma pa­si­duo­ti

Ga­lū­nių spaz­miš­ku­mas po in­sul­to: pa­gal­ba yra, ne­ga­li­ma pa­si­duo­ti
Šiauliai
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Veiks­min­giau­sias in­sul­to gy­dy­mas yra kuo sku­bes­nis krau­jo­ta­kos at­kū­ri­mas. Toks gy­dy­mas iš­sau­go gy­vy­bę, ta­čiau ne­re­tai žmo­gus lie­ka neį­ga­lus. Ta­čiau ir to­kiu at­ve­ju ne­ga­li­ma pa­si­duo­ti – yra prie­mo­nių pa­siek­ti, kad li­go­nio neį­ga­lu­mas bū­tų kuo ma­žes­nis. Vie­na iš jų – me­di­ka­men­ti­nis rau­me­nų spaz­miš­ku­mo ma­ži­ni­mas.