Folk­lo­ro an­samb­liui „Sal­du­vė“ – 35-eri

Folk­lo­ro an­samb­liui „Sal­du­vė“ – 35-eri
Šiauliai
„Ma­no tiks­lai ir sva­jo­nės – kad tie žmo­nės, ku­rie lan­ko an­samb­lį, ne­pra­ras­tų no­ro, mo­ty­va­ci­jos da­ly­vau­ti an­samb­lio veik­lo­je. Kas yra an­samb­lis? Tai yra ja­me da­ly­vau­jan­tys žmo­nės, ku­riuos vie­ni­ja mei­lė liau­dies mu­zi­kai, dai­nai ir šo­kiui. To­dėl lin­kiu ne­pra­ras­ti no­ro mu­zi­kuo­ti, dai­nuo­ti, šok­ti ir ju­dė­ti į prie­kį“, – lin­ki folk­lo­ro an­samb­lio „Sal­du­vė“ va­do­vas Da­rius Dak­nys. („Sal­du­vės“ ar­chy­vo nuo­tr.)
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Dau­giau nei 100 da­ly­vių, įvai­rių folk­lo­ro an­samb­lių iš Dzū­ki­jos, Aukš­tai­ti­jos ir Že­mai­ti­jos šį šeš­ta­die­nį su­si­rinks Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cent­re į jau 12 kar­tą vyk­sian­čią šven­tę „At­va­žiuo­ja žo­ly­nai“. Tik šiais me­tais ji ypa­tin­ga – skir­ta folk­lo­ro an­samb­lio „Sal­du­vė“ kū­ry­bi­nės veik­los 35-erių me­tų su­kak­čiai pa­mi­nė­ti.

35-eri – daug ar mažai?

Su ilgamečiu ansamblio vadovu, folklorininku, birbynininku, dirigentu, pedagogu, Omahos miesto (JAV) garbės piliečiu Dariumi Dakniu kalbamės apie prabėgusius metus. 35-eri žmogui – rimta žyma gyvenime, o kokį pėdsaką palieka kolektyvui?

Pasak vadovo, per tiek laiko „Salduvė“ sukrovė didelį ir garbingą kraitį – daugybė festivalių, konkursų, koncertų, apdovanojimų, už puikius kūrybinius pasiekimus ansambliui paskirta „Aukso paukštė“ (2008 m.), įrašė ir išleido šešis muzikinius albumus. Bet paklaustas, ką smagiausia prisiminti ir kas džiugina labiausiai, vadovas pabrėžia projektus, padėjusius kitaip pažvelgti į folklorą.

„Buvo įvairių festivalių, įspūdžių, pažinčių, bendrų projektų su įvairiais žmonėmis, naujais kolektyvais. O man turbūt vienas įspūdingiausių – projektas su vokalinės perkusijos
(angl. beatboxing) meistru Shodekeh (JAV). Taip pat projektai su kameriniu ir pučiamųjų orkestrais ir pan. Tai bendri projektai, kurie padeda kitaip pažvelgti į folklorą“, – sako D. Daknys.

Nuo birbynės iki folkloro

D. Daknys pasakoja, kad į muzikos pasaulį atvedė birbynė – lietuviškas, išskirtinis instrumentas.

„Į muzikos pasaulį atėjau su aukštąja chromatine birbyne, nors su tradiciniu folkloru tai nesusiję visiškai. Tai yra tautinis, ištobulintas instrumentas. Jį pasirinkau, nes mano dėdė, tėvelio brolis, mokėsi juo groti, tai ir aš, atėjęs į muzikos mokyklą, pasakiau, kad noriu groti birbyne. Taip po truputį pamėgau folklorą“, – prisimena vadovas, „Salduvės“ kolektyve grojantis jau daugiau nei tris dešimtmečius.

Taip augo ir ansamblio kolektyvas, o dabar jį vienija panašaus amžiaus bendraminčiai. Tik muzikuojančio jaunimo jau mažiau.

„Mūsų kolektyvas brendo kartu su dalyviais. Dabar jaunimo jau nebesulaukiame, nors patys pradėjome dalyvauti ansamblyje būdami jaunesni. Aš į ansamblio veiklą esu įsitraukęs nuo 1988 m.“ – pasakoja D. Daknys.

Pandemija atskyrė, bet neišskyrė

Lietuvą ir visą pasaulį sukausčiusi COVID-19 pandemija daugeliui tapo rykšte. Ne išimtis ir folkloro kolektyvai. Dar prieš pandemiją ansamblis „Salduvė“ turėjo planų koncertuoti Vokietijoje, dalyvauti jubiliejiniame festivalyje, kuriame lankėsi jau ne kartą, bet šią kelionę teko atidėti ir likti Lietuvoje, repetuoti nuotoliniu būdu ir laukti, kada bus galima susitikti gyvai.

„Aišku, norisi dainuoti ir muzikuoti gyvai. Nors susirinkdavome į ZOOM repeticijas, bet juk tai vis tiek ne taip – negali pajusti bendro muzikavimo džiaugsmo. Tik tiek, kad nenutrūksta veikla, galima mokytis tekstą, naują dainos melodiją, repetuoti naujus kūrinius, bet tai nėra pilnavertės repeticijos, tikros veiklos nebuvo, kai negalėjome repetuoti gyvai“, – apgailestauja vadovas.

Linki neprarasti noro muzikuoti

Nepaisant pandemijos, šį savaitgalį Šiauliuose vyks tikra folkloro šventė „Atvažiuoja žolynai“. Ją dovanos folkloro ansambliai, „Aukso paukštės“ laureatai, iš įvairių Lietuvos etnografinių regionų: „Raskila“ iš Birštono, „Mėguva“ iš Palangos, „Gastauta“ iš Rokiškio, „Verpeta“ iš Kaišiadorių ir „Salduvė“ iš Šiaulių.

„Ir dzūkai, ir žemaičiai, ir aukštaičiai. Visi mes pasirodysime ir norėsime ne tik vienas į kitą pažiūrėti, bet ir žiūrovams pristatyti įvairų Lietuvos folklorą. Visada malonu su bendraminčiais pabendrauti ir susitikti, praplėsti bendradarbiavimą“, – džiaugiasi D. Daknys.

„Atvažiuoja žolynai“ bus antrasis ansamblio „Salduvė“ jubiliejinis renginys, pirmasis jau vyko spalio 1 d. „Laiptų galerijoje“ – romansų vakaras „Iš širdies į širdį“.

Vadovas prisimena, kad šventė „Atvažiuoja žolynai“ prasidėjo, kai folkloro ansamblis „Salduvė“ dar net neturėjo savo vardo. Kai sugalvojo ansamblio pavadinimą, ženklą, pasiuvo vėliavą, svarstė, kaip geriausia tai pažymėti. Nutarta, kad geriausia būtų įprasminti didesniu renginiu.

„Mano tikslai ir svajonės – kad tie žmonės, kurie lanko ansamblį, neprarastų noro, motyvacijos dalyvauti ansamblio veikloje. Kas yra ansamblis? Tai yra jame dalyvaujantys žmonės, kuriuos vienija meilė liaudies muzikai, dainai ir šokiui. Todėl linkiu neprarasti noro muzikuoti, dainuoti, šokti ir judėti į priekį“, – linki vadovas.

Redakcija rekomenduoja