Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis: patvirtinta savivaldybės veiklos ataskaita ir metų biudžetas

Elektrėnai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Elektrėnų savivaldybės inf.

Trečiadienį vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis. Patvirtinta Elektrėnų savivaldybės 2022 metų veiklos ataskaita ir Elektrėnų savivaldybės 2023 metų biudžetas. Priimta nemažai sprendimų.

Meras Kęstutis Vaitukaitis pristatė Elektrėnų savivaldybės 2022 metų veiklos ataskaitą, kurią taryba patvirtino vienbalsiai. Ataskaitoje pateikta svarbiausia informacija apie Savivaldybės 2022 metų veiklą ir jos rezultatus, pasiektus įgyvendinant Savivaldybės 2020–2022 metų strateginį planą. Tradiciškai Kovo 11-ąją Elektrėnų kultūros centre ataskaita bus pristatyta visuomenei.

Taryba vienbalsiai nusprendė suteikti Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardą ilgamečiam Lietuvos elektrinės darbuotojui Algiui Viktorui Mekui už svarų indėlį statant Lietuvos elektrinę ir Elektrėnų miestą bei rūpestingą jų priežiūrą.

Patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2023 metų biudžetas. Biudžetas subalansuotas. Tęsiama nuostata skirti svarbų dėmesį savivaldybės gyventojų poreikiams tenkinti švietimo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos, saugumo ir aplinkų kūrimo srityse. 2023 m. biudžetas sudarytas siekiant optimaliai patenkinti asignavimų valdytojų poreikius.

Nuspręsta iš dalies pakeisti Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą. Sprendimas parengtas atsižvelgiant į įsigaliojusius Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimus.

Taryba nusprendė įgyvendinti Elektrėnų savivaldybės mero pateiktą motyvuotą siūlymą –Elektrėnų savivaldybės kontrolieriui Egidijui Šinkūnui nustatyti didesnę pareiginę algą, taikant 1 didesnį pareiginės algos koeficientą.

Patvirtinta Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūra ir didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius – 178. Sprendimas parengtas siekiant įgyvendinti 2023 m. balandžio 1 d. įsigaliosiantį naujos redakcijos  Vietos savivaldos įstatymą.

Taryba patvirtino Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašą, reglamentuojantį prevencinių socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims, šeimoms ir bendruomenėms.

Nuspręsta pavesti Elektrėnų socialinių paslaugų centrui vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas bei organizuoti ir teikti kompleksines paslaugas šeimai Elektrėnų savivaldybės gyventojams.

Pakeistas viešosios įstaigos Vievio sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašas. Sprendimas įsigalios nuo 2023 m. liepos 1 d. Greitosios medicinos pagalbos paslaugas Lietuvoje teiks tik viena įstaiga – Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, pavaldi Sveikatos apsaugos ministerijai.

Pritarta Vytauto Didžiojo universiteto ir Elektrėnų savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui. Sprendimas parengtas siekiant Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kryptingo kompetencijų ugdymo, kvalifikuoto pedagogų rengimo, sprendžiant pedagogų trūkumo savivaldybės švietimo įstaigose sunkumus.

Pakeistos Kalno gatvės Pakalniškių kaime bei Kaštonų akligatvio Vievio mieste geografinės charakteristikos.

Nuspręsta suteikti Naujakurių gatvės Abromiškių kaime, Laimės Kranto gatvės Stančikų kaime, Kalvų gatvės Daugirdiškių kaime, Ežero, Kalno ir Milingos gatvių Lazdynų kaime, Polionijos gatvės Lelyvos ir Laičių kaimuose pavadinimus. Pavadinimai pasiūlyti atsižvelgiant į seniūnijų teikimus.

Patvirtinta Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaita.

Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2023 m., kurį Elektrėnų savivaldybė, vadovaudamasi ir vykdydama Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas.

Patvirtinta Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinė eilė 2023–2025 m., kuri būtina pasirašant finansavimo sutartį su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Taryba nusprendė pirkti neskelbiamų derybų būdu žemės sklypą, esantį Vaisiečio g. 19 Noškūnų k. Semeliškių sen. Elektrėnų sav., savarankiškajai savivaldybės funkcijai (kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas) įgyvendinti už 11 500,00 eurų.

Taryba nusprendė perduoti panaudos pagrindais 5 metams asociacijai Kloninių Mijaugonių bendruomenei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančią patalpą, esančią Šilo g. 34 Kloninių Mijaugonių k. Elektrėnų sav.

Taryba patvirtino 2023 metų Elektrėnų savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, kuri skirta Elektrėnų savivaldybės jaunimo (nuo 14 iki 19 m. arba iki 21 metų (jeigu jaunuolis mokosi pagal socialinių įgūdžių programas), besimokančio Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusio savo gyvenamąją vietą Elektrėnų savivaldybėje), užimtumui vasaros atostogų metu didinti, sudarydama palankias sąlygas jaunimui įsidarbinti vasaros atostogų metu.

Nuspręsta nustatyti Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainas.

Taryba pakeitė viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės pareigybių sąrašą.

Taryba patvirtino  Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 m. veiklos ataskaitą.