Del­fi­nai – žais­min­gi ir ne­nuils­tan­tys te­ra­peu­tai

Del­fi­nai – žais­min­gi ir ne­nuils­tan­tys te­ra­peu­tai
Klaipėda
(A. Mažūno nuotr. )
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Gy­vū­nų te­ra­pi­ja itin sėk­min­gai tai­ko­ma neį­ga­lių­jų rea­bi­li­ta­ci­jo­je. Tei­gia­mą po­vei­kį pa­ste­bi ir pri­pa­žįs­ta gy­dy­to­jai. O koks šių už­siė­mi­mų po­vei­kis del­fi­nams, žir­gams ir šu­nims? Ar jie jau­čia­si ge­rai? Ar mes jų neiš­nau­do­ja­me? Gy­vū­nų ge­ro­vės ty­ri­mą at­li­kę Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jaus ir Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko žir­gy­no moks­li­nin­kai ir pra­kti­kai nu­sta­tė, kad gy­vū­no ge­ro­vei tai ne­ken­kia, net prie­šin­gai – gy­vū­nai už­mez­ga emo­ci­nį ry­šį ir lau­kia sa­vo pa­cien­tų.